(GFN64V) - 16G Air Finish Nailer
PT 27 Safety Bracket GFN64V ZHGFN64V.27