(GDA64V) - 15G D Head Inclined Air Nailer
PT 82 Magazine GDA64V ZHGDA64V.82