(GDA64V) - 15G D Head Inclined Air Nailer
PT 40 Locking Washer GDA64V ZHGDA64V.40