(GDA64V) - 15G D Head Inclined Air Nailer
PT 38 Bracket GDA64V ZHGDA64V.38