(GDA64V) - 15G D Head Inclined Air Nailer
PT 17 Stopped Washer GDA64V/G1450V ZHGDA64V.17