(G1450V) - 14 Type Framing Air Stapler
PT 21 Cylinder Seal GDA64V/G1450V ZHGDA64V.21