(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT 78 Bolt FCF15XCB KM0410 ZYCF078.