(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT 64 Pusher Spring FCF15XCB FF0901 ZYCF064.