(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT (50) WA1501 Support FCF15XCB ZYCF050