(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT (45) YW0601 Flat Washer FCF15XCB ZYCF045