(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT 18 Cylinder FCF15XCB CCO301 ZYCF018.