(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT 10 Head Valve Piston FCF15XCB CB0601 ZYCF010.