(F1450M) - 50mm Heavy Duty Stapler
PT 432 Bracket Unit F1450M Z11323-0074707-1