(F1450M) - 50mm Heavy Duty Stapler
PT 429 Safety Spring F1450M Z11337-0074701-1