(F1450M) - 50mm Heavy Duty Stapler
PT 427 Mounting Bracket F1450M Z11348-0070001-3