(F1450M) - 50mm Heavy Duty Stapler
PT 412 Safety B Unit F1450M Z11256-0074702-1