(C9030V / C9032V) - 32mm Narrow Crown Stapler
PT 31 Latch Sleeve C9030V/C9032V ZHC9030V.31