(C1832V) - 18G Brad Air Nailer
PT 3 Exhaust Cover C9030V/C9032V / C1832V ZHC9030V.03